Kobieta z uniesioną ręką oraz oznakowanie Fundusze Europejskie, Dolny Śląsk, Europrojekt oraz Unia Europejska

O PROJEKCIE

Projekt pt. „Przedsiębiorcze kobiety” realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek pracy, Działania 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 przez Centrum Doradztwa i Szkoleń „Europrojekt” Joanna Juszczyńska Dorota Juszko Spółka Jawna w partnerstwie z Pracownią Psychoterapii i Mediacji Andrzej Draszawka.

CEL PROJEKTU

Głównym celem projektu jest założenie działalności gospodarczej przez 36 kobiet z terenu powiatów wołowskiego, górowskiego, lwóweckiego, jaworskiego, jeleniogórskiego ziemskiego, lubańskiego, złotoryjskiego, legnickiego ziemskiego, dzierżoniowskiego, kłodzkiego, wałbrzyskiego ziemskiego, kamiennogórskiego, strzelińskiego, polkowickiego i ząbkowickiego do końca sierpnia 2018r.

EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU

Planowane efekty realizacji projektu:
• utworzenie 36 miejsc pracy w ramach udzielonych z Europejskiego Funduszu Społecznego środków na podjęcie działalności gospodarczej;
• 36 kobiet nabędzie umiejętności i kompetencje z zakresu i zakładania  prowadzenia działalności gospodarczej;
• 36 kobiet pozostających bez pracy, otrzyma bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej;
• 40 kobiet będzie uczestniczyło w szkoleniach i doradztwie na temat zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej;
• 90 kobiet będzie brało udział w spotkaniu z doradcą zawodowym, w celu weryfikacji predyspozycji do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej.

OKRES REALIZACJI

Realizacja projektu rozpoczęła się 1 września 2016r., a zakończy się 31 sierpnia 2018r.
WARTOŚĆ PROJEKTU
Całkowita wartość projektu wynosi 1 989 240 zł
Wkład Funduszy Europejskich do projektu wynosi 1 926 498zł

WSPARCIE W PROJEKCIE

W projekcie oferujemy:
• dotacje na założenie firmy w wysokości do 20 400zł/osobę;
• wsparcie szkoleniowo – doradcze z zakresu zakładania i prowadzenie firmy;
• wsparcie finansowe (na obowiązkowe opłaty) i doradcze (profesjonalne doradztwo w wybranym zakresie) przez 12 pierwszych miesięcy.