Kobieta z uniesioną ręką oraz oznakowanie Fundusze Europejskie, Dolny Śląsk, Europrojekt oraz Unia Europejska

REKRUTACJA

DO KOGO ADRESOWANY JEST PROJEKT?

Projekt adresowany jest do:
• 40 kobiet, powyżej 30 roku życia, zamieszkujących (w rozumieniu KC) na terenie powiatów: wołowskiego, górowskiego, lwóweckiego, jaworskiego, jeleniogórskiego ziemskiego, lubańskiego, złotoryjskiego, legnickiego ziemskiego, dzierżoniowskiego, kłodzkiego, wałbrzyskiego ziemskiego, kamiennogórskiego, strzelińskiego, polkowickiego i ząbkowickiego.
• kobiet bezrobotnych lub biernych zawodowo (warunek konieczny).
• pierwszeństwo udziału w projekcie mają kobiety zamieszkujące obszary wiejskie i kobiety z niepełnosprawnościami

KTO NIE MOŻE BYĆ UCZESTNICZKĄ PROJEKTU?

• osoba, która posiadała aktywny wpis do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej, była zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadziła działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu;
• osoba, która zawiesiła prowadzenie działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do Projektu;
• osoba, która w okresie co najmniej 3 lat poprzedzających dzień przystąpienia do Projektu otrzymała środki na podjęcie działalności gospodarczej pochodzące z funduszy publicznych;
• osoba, która korzysta z innej pomocy dotyczącej tych samych wydatków kwalifikowalnych oraz ubiegająca się o pomoc na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowalnych (rozpoczęcie działalności gospodarczej);
• rolnicy posiadający gospodarstwa powyżej 2 ha przeliczeniowych.
• osoba, która otrzymała w bieżącym roku podatkowym oraz dwóch poprzedzających go latach podatkowych pomoc de minimis, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiegają w ramach niniejszego Projektu, przekraczałaby równowartość w złotych kwoty 200 000 euro, a w przypadku działalności gospodarczej w sektorze transportu drogowego – równowartość w złotych kwoty 100 000 euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielania pomocy;
• osoba, która zamierza założyć działalność w ramach sektorów, o których mowa w art. 1 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis,
• osoba, która zamierza prowadzić działalność gospodarczą jednocześnie o tym samym profilu
co przedsiębiorstwo prowadzone przez członka rodziny i pod tym samym adresem,
z wykorzystaniem pomieszczeń, w których jest prowadzona działalność (pod pojęciem członka rodziny rozumie się małżonkę/małżonka oraz osobę znajdującą się w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, a także pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia);
• osoba, która zamierza rozpocząć działalność gospodarczą prowadzoną wcześniej przez członka rodziny, z wykorzystaniem zasobów materialnych (pomieszczenia, sprzęt itp.) stanowiących zaplecze dla tej działalności, w przypadku gdy członek rodziny zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej nie później niż miesiąc przed dniem złożenia przez Kandydata Formularza rekrutacyjnego.
• osoba karana za przestępstwa popełnione przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. nr 88 poz. 553 z późn. zm.)

W JAKI SPOSÓB ODBYWA SIĘ REKRUTACJA DO PROJEKTU?

Rekrutacja została podzielona na etapy:
ETAP I: przyjmowanie Formularzy rekrutacyjnych od kobiet zainteresowanych udziałem w projekcie. Ocena formalna Formularzy rekrutacyjnych i kwalifikowalności uczestniczki (j.w. Do kogo adresowany jest projekt?).
Formularze można składać w Biurze Projektu w Lubinie, drogą pocztową lub na spotkaniach informacyjnych.
ETAP II: Ocena Formularza rekrutacyjnego w części dotyczącej opisu planowanej działalności gospodarczej:
• Motywy założenia firmy/pomysł na firmę (pomysł na działalność gospodarczą, wykorzystanie niszy rynkowej szanse przetrwania zaplanowanej działalności gospodarczej) – punkty możliwe do uzyskania od 0 pkt. do 10 pkt.
• Kwalifikacje i umiejętności (posiadana wiedza, umiejętności, doświadczenie w kontekście planowanej działalności gospodarczej) – punkty możliwe do uzyskania od 0 pkt. do 10 pkt.
• Kwalifikowalność wydatków (umiejętność oszacowania wydatków inwestycyjnych) – punkty możliwe do uzyskania od 0 pkt. do 10 pkt.
• Miejsce zamieszkania (Kobiety z obszarów wiejskich) – dodatkowe 10pkt.
• Kobiety z niepełnosprawnościami–dodatkowe 10pkt.
Maksymalna ilość punktów możliwa do zdobycia w Etapie II wynosi 50pkt.
ETAP III: Zaproszenie 90 kobiet z największą liczbą punktów na spotkanie z doradcą zawodowym w celu weryfikacji predyspozycji do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej (analiza kompetencji tj: samodzielność, przedsiębiorczość, odpowiedzialność, umiejętność planowania i myślenia analitycznego, sumienność).
Narzędzia wykorzystywane w etapie III będzie test i rozmowa.
Maksymalna ilość punktów możliwa do zdobycia w Etapie III wynosi 50pkt.
O zakwalifikowaniu do projektu decydować będzie suma punktów z Etapu II oraz III.
Etap IV: przygotowanie list kobiet zakwalifikowanych do projektu (każda lista będzie zawierać 20 kobiet w kolejności od największej liczby uzyskanych punktów).
Przygotowane zostaną listy rezerwowe – na wypadek rezygnacji z uczestnictwa w projekcie.
Uczestnikiem Projektu może zostać kobieta, która uzyska co najmniej 60% ogólnej liczby możliwych do zdobycia punktów.

TERMIN REKRUTACJI:

Rekrutacja do II grupy w projekcie

Termin składania Formularzy rekrutacyjnych do II grupy w projekcie: od  3 lutego 2017r. do 28 lutego 2017r

Panie zainteresowane udziałem w II grupie w projekcie złożyć w wyżej wskazanym terminie w jednym z Biur projektu wypełniony „Formularz rekrutacyjny”.

Adresy Biur projektu:

  1. Lubin, ul. Konstytucji 3 Maja 3,
  2. Lubin, ul. Kochanowskiego 7a

Biura czynne  w godzinach od 8.00 do 16.00.

Panie, które posiadają status osoby bezrobotnej, powinny do Formularza rekrutacyjnego  załączyć urzędowe zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy

Panie, które są osobami niepełnosprawnymi powinny do Formularza rekrutacyjnego załączyć  odpowiednie orzeczenie lub inny dokument poświadczający stan zdrowia.

Dokumentacja rekrutacyjna może zostać wysłana również drogą pocztową. W takim przypadku za termin złożenia uznaje się datę jej wpływu do Biura Projektu, a nie datę stempla pocztowego.

Formularz rekrutacyjny powinien być wypełniony elektronicznie w języku polskim  (w sposób czytelny w przypadku odręcznego wypełnienia dokumentu) we wszystkich wymaganych polach. Jeżeli dana rubryka nie dotyczy osoby zainteresowanej należy umieścić zapis „nie dotyczy” albo zakreślić (elektronicznie lub odręcznie) pole wyboru „nie dotyczy”.

DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości II grupa – PDF, 832 KB

Program do odczytu pliku PDF można pobrać ze strony producenta pod adresem https://get.adobe.com/pl/reader/otherversions/

Przewidywany termin spotkań z doradcą zawodowym w celu weryfikacji predyspozycji do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej (analiza kompetencji  tj: samodzielność, przedsiębiorczość, odpowiedzialność,  umiejętność planowania i myślenia analitycznego, sumienność) to marzec 2017r.

O szczegółach (dokładna data, miejsce spotkania, godzina) zostaniecie Panie poinformowane telefonicznie i mailowo.